ОДВ ЕЛЕКТРИК

ОДВ ЕЛЕКТРИК

Објектот е лоциран во селото Мислишево во близина на градот Струга. Димензиите на производствената градба се 27mx90m со слободна висина  од 6.6m. Конструкцијата е направена од главна кровна челична решетка со растер од 6m. Вкупната површина изнесува 2340m² и искористенисе 170 тони челична конструкција при изградба.

Локација:          

Струга, С. Македонија

Година

2019

ДАНИЕЛ РУХТИ

ДАНИЕЛ РУХТИ

Објектот има две единици, фабрика за производство на столарија и административен / канцелариски простор. Максималните димензии во основа на објектот се 88.8m / 40m со максимален нагиб од 6.53. Производствениот погон формира целина од 40m x 78.4m, од 3136m². Административниот простор формира целина од 40mx 10m или 400m². Искористени се 120 тони челична конструкција при изградба.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2013-2014

ФАБРИКА ИНГ-ЛУЛИ

ФАБРИКА ИНГ-ЛУЛИ

Овие објекти се лоцирани во близина на градот Струга. Капацитетите се наменети за производство на течни производи на сув малтер и HPS, како и за дистрибуција на готови производи. Покрај главните објекти има и помошни објекти како што се административна зграда, работилници, дворна површина и трафостаница. Вкупната бруто површина на сите објекти изнесува 7372m². Искористени се 600 тони челична конструкција при изградба.

Локација:          

Струга, С. Македонија

Година

2008-2010

АД ОРАНЖЕРИИ

АД ОРАНЖЕРИИ

Објектот е лоциран во село во близина на градот Ресен, Северна Македонија. Халата е наменета за производство на тули со распоред на димензии од 60m x 132m. Полиуретански панел е вграден како кровна облога. Халата има ѕид од тула од надворешна страна. Вкупна бруто површина на овој објект изнесува 11000m² и искористени се 450 тони челична конструкција при изградба.

Локација:          

Ресен, С. Македонија

Година

2008

ЧЕЛИЧЕН КРСТ

STEEL CROSS

Конструкцијата е наменета за армиран бетонски пиедестал со кружна форма со дијаметар од 7m, висина од 5.2m која е фундирана на дванаесет колови. Со висина од 5.2m од основата започнува изградбата на крстот со пресек на истиот од 4mx 4m. Крстот има вкупна висина од 56.45m. Вкупната тежина на челичната конструкција која е искористена при изградба изнесува 65 тони.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2013-2014

ЕДГЕ АМСТЕРДАМ ЗАПАД

ЕДГЕ АМСТЕРДАМ ЗАПАД

EDGE AMSTERDAM WEST e 48000m² обновена деловна зграда од 1970 година. Зградата е надградена во напреден и одржлив канцелариски простор. Поставена е нова и спектакуларна стаклена купола за покривање на атриумот, преобразувајќи го неискористениот надворешен простор во нова срж на зградата со внесување многу природна дневна светлина во работните места.

Локација:          

Амстердам, Холандија

Година:              

Обновен 2018

ВАСИЛ ЧАКАЛАРОВ СКУЛПТУРА

ВАСИЛ ЧАКАЛАРОВ СКУЛПТУРА

Скултурата Васил Чакаларов е со околу 5m висина и должина од 8m. Целата скулптура е направена од бронза со дебелина од околу 7mm. Скултурата е поставена на постамент која е приближно 1.7m во висина и видливи димензии од 325cm ширина и 750cm должина. Целата скулптура стои на две точки: на мантијата на коњаникот и предната десна нога на коњот.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2012-2013

ЧЕЛИЧНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ТЕАТАР

ЧЕЛИЧНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА ТЕАТАР

Покривната челична конструкција е дел од новиот Театар во градот Тетово и се состои од три одвоени челични структури. Најголемата се наоѓа на кровот со димензии од 12.8m x 11.3m и тежина од 15.7тони. Останатите две се со димензии 11.8m x 10.3m и тежина од 9тони, и 5.4m x 5.4m и тежина од 2тони.

Локација:          

Тетово, С. Македонија

Година

2019

ТРЕНД ПЛУС 3

ТРЕНД ПЛУС 3

Проширувањето на ресторанот е планирано да се направи на приземјето од двете страни на постојаната зграда. Продолжените распони во двете насоки се: A=10.95m и B=25.85m. Висината на продолжените столбови е H=3980mm.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2019

АТРИУМ РЕМ ЦЕНТАР

АТРИУМ РЕМ ЦЕНТАР

Атриумот во РЕМ ЦЕНТАР во Тетово е во форма на дијамант. Неправилните форми ги одредуваат димензиите кои варираат од 14m до 17m ширина, и 21m до 23m должина. Пресекот варира по должината на атриумот. Вкупната тежина на челичната структура изнесува 23 тони.

Локација:          

Тетово, С. Македонија

Година

2012-2013