Skip to content

STEEL CROSS

Конструкцијата е наменета за армиран бетонски пиедестал со кружна форма со дијаметар од 7m, висина од 5.2m која е фундирана на дванаесет колови. Со висина од 5.2m од основата започнува изградбата на крстот со пресек на истиот од 4mx 4m. Крстот има вкупна висина од 56.45m. Вкупната тежина на челичната конструкција која е искористена при изградба изнесува 65 тони.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2013-2014