HOCHMOSELBRÜCKE

MOSELLE BRIDGE

Високиот “Moselle Bridge” е главен нов патен мост кој ја поминува долината на Мозел на југ од Урзик и на север од Зелтинген-Рахтиг во Рајнската област-Пфалц во Германија. Овој дизајн на мост бара 1702.4m долг челичен кутиест профил што се протега преку реката на максимална висина од 158m. Ширината на мостот изнесува 29m со цел да овозможи сообраќај на четири сообраќајни ленти. Десет монолитни столбови направени од бетон претставуваат потпора на мостот, нивната висина варира помеѓу 15 и 150m.

Локација:          

Мозел, Германија

Година

2011-2018

KLIMAHAUS BREMERHAVEN

KLIMAHAUS 8°OST

“Klimahaus Bremerhaven 8° East” претставува научна изложбена сала во Бремерхафен– Германија. Се наоѓа во стариото пристаниште и е дел од Хавенвелтен. Формата наликува на брод. Нејзините четири изложбени области опфаќаат околу 18800m².Зградата со должина 125m и ширина од 82m е составена од два составни делови. Тешката челична конструкција со тежина од 1200 тони се поистоветува со големината на елементите од бродоградба. Klimahaus претставува зграда која нуди уникатно искуство.

Локација:          

Бремерхафен, Германија

Година

2005-2009

САЕМ ВО ШТУТГАРТ

САЕМ ВО ШТУТГАРТ

“Landesmesse” во Штутгарт–Германија било најголемо градилиште во Европа во времето на неговата изградба. Тој претставува архитектонски и функционално оправдан центар на уметничка изложба. Изложбениот простор со вкупна површина од 100000m² е лоциран во близина на аеродромот во Штутгарт и се состои од седум изложбени сали со 10500m²изложбен простор и дополнителна висока изложбена сала со околу 26800m² изложбен простор. Повеќе од 65000t челична конструкција биле употребена при изградбата.

Локација:          

Штутгарт, Германија

Година:              

2000-2007

ОХРИДСКА БАНКА

ОХРИДСКА БАНКА

Постојаната зграда е армирано-бетонска конструкција дизајнирана во 1997год. која се состои од подрум, приземје и два горни ката. Со реконструкција во 2013год. додадени се лифтовски окна, скалишни јадра и вентилациски јадра. Нето-површината на постојните нивоа е2076.36m². Во надградбата бил додаден уште еден кат во челичната конструкција. Надградбата е извршена со целосно демонтирање на кровот и кровната конструкција. Површината на додадениот кат изнесува 494.86m².

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година:              

Доградба во 2017

РЕМ ЦЕНТАР

РЕМ ЦЕНТАР

РЕМ центар e лоциран во центарот на градот Тетово, помеѓу зелен пазар и Веро. Искористената површина изнесува 25000m².РЕМ центарпретставува повеќенаменски комплекс што е поделен на девет целини и има: девет надземни ката и три подземни нивоа. Содржи хотел со пет ѕвездички, шопинг центар и станбена површина со околу стотина станбени единици.

Локација:          

Тетово, С. Македонија

Година

2010-2014

ЗЕЛЕН ПАЗАР

ЗЕЛЕН ПАЗАР

Реконструкцијата и адаптацијата се состои од три сегменти:

a)Реконструкција на постојните објекти со цел модернизирање на зградата.

б)Дислокација на зелениот пазар од источна страна.

в)Реконструкцијата и адаптацијата на зградата од јужна страна.

Конструкцијата има димензии 55.66m во должина, 36.3m во ширина , 6.2m на висина на надворешната површина и површина од 2020m².

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година:              

Реконструиран во 2011

ТАНКОВИ ЗА ФЕРМЕНТАЦИЈА

ТАНКОВИ ЗА ФЕРМЕНТАЦИЈА

Овој објект е изграден за потребите на Пивара Скопје. Претставува челична конструкцијасоставена од челични греди, столбови, рожници, распонки и спрегови. Објектот е со габаритни димензии, во x-правец 23.8m=7×3.4m, а во y-правец 24.5m=7×3.5m. Понискиот дел на конструкцијата, делот без кула изнесува H1=8m, a повисокиот дел има висина од H2 = 13.8m. Вертикалната комуникација е решена со двокраки скали, кружни скали и лифт од челични профили. Врските на објектот се заварени.

Локација:          

Скопје,С. Македонија

Година

2017-2018

EXPANDA

EXPANDA

Објектот е лоциран во индустриска зона Визбегово. Објектот се состои од две целини: складиште и канцеларии со севкупна површина од 2376m² од кои 1512m² припаѓаат на складиштето, додека 432m² на канцелариите кои се на две нивоа, на тој начин севкупна површина на канцелариитепретставува 864m². Вкупната тежина на челичната конструкција изнесува 130 тони.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2012-2013

БАУМЕР

ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕНЗОРИ

“БАУМЕР” е објект кој се состои од една целина во основа и административен дел кој е во склоп на производниот дел. Производниот погон е со распон од 40m и слободна висина од 4.5m. Административниот дел е на исто ниво со производниот погон. На едната калканска страна се наоѓа конструкција за настрешница со должина од 27mи ширина од 4.4m. Во поглед на конструктивниот систем објектот е предвиден од челична конструкција од топловалани профили. Кровната рамнина на објектот е предвидена на две води со слеме во средина на објектот и се протега по должина на објектот.Искористени се 194 тони челична конструкција.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

 

Година

2018-2019

ФАБРИКА ПЕКАБЕСКО

ФАБРИКА ПЕКАБЕСКО

Овој објект е лоциран во село во близина на град Скопје. Магацинот за преработка на месо и дистрибуција на месни производи е поделен на четири единици. Носечката структура на градбата е челичен кров поставен на армирано-бетонски столбови. Вкупната бруто површина на објектите изнесува 20000m². Искористени се 1000тони челична конструкција при изградба.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2009-2012