Skip to content

ОХРИДСКА БАНКА

Постојаната зграда е армирано-бетонска конструкција дизајнирана во 1997год. која се состои од подрум, приземје и два горни ката. Со реконструкција во 2013год. додадени се лифтовски окна, скалишни јадра и вентилациски јадра. Нето-површината на постојните нивоа е2076.36m². Во надградбата бил додаден уште еден кат во челичната конструкција. Надградбата е извршена со целосно демонтирање на кровот и кровната конструкција. Површината на додадениот кат изнесува 494.86m².

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година:              

Доградба во 2017