Skip to content

ТРЕНД ПЛУС

Настрешницата се наоѓа во Скопје City Mall, за задоволување на потребите на Фуд бар Тренд. Настрешницата има форма на печурка со целосна висина од 3.3m и покрива површина од 185m² т.е. димензиите се околу 13.6m x 13.6m. Целата конструкција е направена од цевести кутиести профили. Просторното позиционирање на профилите е дефинирано од естетските барања на Инвеститорот и Изведувачот.

Локација:          

Скопје, С. Македонија

Година

2012