Skip to content

TALBRÜCKE WERRATAL (A 71)

Со ширината од 1194.4m“TalbrückeWerratal (А71)”претставува втор најдолг мост на федералниот автопат А71. Распоните на осумнаесетте надградби на полето се: 50m + 61m + 65m + 70m + 75m + 75m + 80m + 85m + 80m +75m + 70m + 65.3m + 4×62.72m + 55,22m + 37m. Ширината на мостот изнесува 28.5m. Површината на мостот е 34 029m². Во конструкцијата се вградени 7600 тони челик.

Локација:          

Aјнхаузен, Германија

Година

2000-2003