Skip to content

ОДВ ЕЛЕКТРИК

Објектот е лоциран во селото Мислишево во близина на градот Струга. Димензиите на производствената градба се 27mx90m со слободна висина  од 6.6m. Конструкцијата е направена од главна кровна челична решетка со растер од 6m. Вкупната површина изнесува 2340m² и искористенисе 170 тони челична конструкција при изградба.

Локација:          

Струга, С. Македонија

Година

2019