Skip to content

ТАНКОВИ ЗА ФЕРМЕНТАЦИЈА

Овој објект е изграден за потребите на Пивара Скопје. Претставува челична конструкцијасоставена од челични греди, столбови, рожници, распонки и спрегови. Објектот е со габаритни димензии, во x-правец 23.8m=7×3.4m, а во y-правец 24.5m=7×3.5m. Понискиот дел на конструкцијата, делот без кула изнесува H1=8m, a повисокиот дел има висина од H2 = 13.8m. Вертикалната комуникација е решена со двокраки скали, кружни скали и лифт од челични профили. Врските на објектот се заварени.

Локација:          

Скопје,С. Македонија

Година

2017-2018