Stokuca

Мисија

Нашата мисија е да ги реализираме очекувањата на Инвеститорот, што се темели на успешност и ефикасност, а за вработените да создадеме мотивирачки работни услови.

Визија

Имаме тенденција и во иднина да ја продолжиме изградената традиција со главен акцент на инженерингот (КЛУЧ НА РАКА), со поголема активност и присутност надвор од границите на Мaкедонија т.е. наше вкулучување во целокупниот европски простор.

Проектирањето се наоѓа во центар на сите наши активности а во фаза на изведба на објектите одговараме на дневните барања на Инвеститорот.

Прифаќаме предизвици, како можност за нови големи знаења и придобивање на наши сопствени искуства. Инвеститорот ја препознава фирмата Стокуќа како одлична фирма, со имиџ на стручност и квалитет.

 
Вие сте тука: Дома Профил на компанијата Мисија и визија